JÉGTRADE Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Szállítási szerződések vonatkozásában
(Rövid megnevezése: ÁSZF)

Hatálya: 2023. január 1. napjától

 1. A JÉGTRADE Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.; adószám: 10828694-2-13; Cg.:13-09-066688; képviseli: Horváth Béla ügyvezető; továbbiakban: Szállító) a megrendelőkkel (továbbiakban: Megrendelő) kötött jogügyletekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit rendeli alkalmazni.
 2. Megrendelő: minden olyan nem természetes személy, aki a Szállítóval jogviszonyra lép, vagy jognyilatkozatot közöl valamely termék szállítása tárgyában.
 3. ÁSZF tárgyi hatálya: az ÁSZF hatálya kiterjed a Szállító és a Megrendelő (együttesen: Felek) között létrejött jogügyletekre (továbbiakban: Szerződés), kivéve, ha a Felek írásban ettől eltérően rendelkeznek. Az egyoldalú jognyilatkozatokra az ÁSZF szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 4. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkori termékkínálatának és hatályos árjegyzékének alapján meghatározott árucikkeket a Megrendelő által küldött megrendelésben meghatározott mennyiségben, választékban és időpontban a Megrendelő által megadott címre szállítja, Megrendelő pedig vállalja a megrendelés szerint szállított termék átvételét és a vételár megfizetését.
 5. A Megrendelő a megrendelést telefonon, e-mailben közli a Szállítóval, figyelemmel a kiszerelési egységekre a megrendelés (cikkszám, ár, mennyiség, szállítási cím) elfogadottnak tekintendő, amennyiben ellene a Szállító a kézhezvételétől számított 48 órán belül nem emel kifogást. A Szállító köteles tájékoztatni a Megrendelőt az új termékeiről és azokat a Megrendelőnek a mindenkori árjegyzék feltételei szerint szállítani.
 6. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Szállító viseli a Megrendelő által megadott szállítási címig a szállítás költségét és kockázatát, kivéve a vis major és előre nem látható eseteket, melyek megállapodás alapján történő közös teherviseléssel bírnak. A megrendeléskor rögzített szállítási címen történik meg az áru mennyiségi és minőségi átvétele. A szállítmányt a Szállító által kiállított szállítólevél és/vagy számla kíséri. A Megrendelő amennyiben az áru átvételének igazolásaként szolgáló szállítólevelet vagy számlát ellenjegyzésével – aláírás, bélyegző lenyomat, dátum – ellát, abban az esetben a szállított áru átvételre került, azaz a szállítás teljesítése elismert. A felek rögzítik, hogy az áru tulajdonjoga az ellenérték Szállító pénztárába vagy bankszámlájára történő maradéktalan (kiállított számlának megfelelő) beérkezése pillanatában száll át a Megrendelőre.
 7. A szállítólevél és/vagy számla aláírása, lebélyegzése az áru átvételét, illetve a megrendelés hiánytalan szerződés szerinti teljesítését jelenti.
  A mennyiségi hiányt és a minőségi kifogás(oka)t kizárólag az áru átvételekor kell jelenteni, és a szállítási okmányokon feltüntetni. Ha ezt a Megrendelő nem teszi meg, elveszti szavatossági jogát. A mennyiségi hiányt a Szállító rendszerének megfelelő ütemezésben helyesbítő számla kiállításával rendezi.
 8. A Szállító felelősséget vállal azért, hogy az általa szállított termékek a minőségi követelményeknek megfelelnek. Minőségi hiba esetén a Megrendelő a szállítólevélen a minőségi kifogás(oka)t tételesen rögzíti az alábbiak szerint:
  1. amennyiben a minőségre vonatkozó kifogás egyértelmű, a gépkocsivezető jelzését követően a szállítást szervező személy utasítása nyomán a szállítólevélen kerül rögzítésre a minőségi kifogás részletesen, és az ezt érintő árumennyiség nem kerül átadásra
  2. amennyiben a minőségi kifogás nem egyértelmű, a gépkocsivezető jelzését követően a szállítást szervező személy utasítása nyomán a szállítólevélen kerül rögzítésre a minőségi kifogás részletesen, és az ezt érintő árumennyiség nem kerül átadásra, az az elosztó raktárba visszaszállításra és a szakkövetelményeknek megfelelő minőségellenőrzésre kerül. A minőség-ellenőrzés eredményétől függően kerül a szavatossági igény jóváírásra, vagy annak szállítási és ellenőrzési költségének együttes érvényesítésére a Megrendelő felé.

  A Felek a részletes állapotrögzítést a következők feltüntetésével tekintik elfogadottnak: megnevezés, mennyiség, darabszám, kiszerelés, cikkszám, ár.

 9. Az áru és az azt kísérő göngyöleg átadása és átvétele az árukísérő okmányokkal együtt a teljesítés helyén történik. A Megrendelő köteles minden esetben a göngyöleget a Szállítónak visszaadni, vagy azonos fajtájú és minőségű cseregöngyöleget biztosítani. Ha a Megrendelő a cseregöngyöleg biztosítási kötelezettségét teljesen vagy részben elmulasztja, a cseregöngyöleg árát a Szállító a soron következő számlájában érvényesíti a Megrendelő felé.
 10. A Szállító a Megrendelő számlázási címére számlát állít ki, amit a Megrendelő – a Felek között létrejött Szerződés rendelkezései szerint – átutalással, készpénzzel, vagy bankkártyával egyenlít ki.
 11. Az áru a szállító tulajdonát képezi mindaddig, amíg annak ellenértékét a megrendelő ki nem egyenlítette.
 12. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot és a 2016. évi IX.tv. 3.§ (1) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt jogosult felszámítani.
  Ha a fizetési késedelem az esedékességtől számított 30 napot túllépi, a Szállító jogosult az árut, illetve, ha az értékesítésre került, az áru ellenértékével megegyező egyéb terméket visszaszállítani, a felmerülő költségek pedig a Megrendelőt terhelik.
  A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén addig nem szállít, míg a Megrendelő az előző szállítás(ok) ellenértékét ki nem egyenlítette a Ptk. 6:139.§-ában foglaltak alkalmazásával.
  A Szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének elszámolása során, amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a teljes tartozását, úgy a részteljesítést először a költségekre, majd a kamatokra, végül a tőketartozásra kell elszámolni.
 13. A Szerződést a Felek bármelyike 30 napos határidővel írásban felmondhatja, azonban a felmondás időtartama alatt folyamatban lévő ügyeket be kell fejezni (kiszállítás, áruérték kiegyenlítése stb.)
 14. A Szerződést a Felek írásbeli megállapodása alapján lehet módosítani.
 15. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő hatályos cégkivonata, aláírási címpéldányának, vagy aláírás-mintájának és a Szerződést aláíró vezető tisztségviselő személyi igazolványának fénymásolata, valamint a készfizető kezességet vállaló nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokirati formában.
  Amennyiben a Szerződésben rögzített adatok valamelyikében változás áll be, a Megrendelő köteles azt haladéktalanul írásban a Szállítónak bejelenteni.
 16. Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 17. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy egyéb okból bekövetkezett végrehajthatatlansága nem jelenti a többi rendelkezés, illetve az ÁSZF egészének érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolni, amely a leginkább megfelel a Felek Szerződéskötésének az időpontjában fennálló szerződéses akaratának.
 18. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a jogviszonyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak, így – amennyiben kötelezően alkalmazandók – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény.

Vecsés, 2023. január 1.

JÉGTRADE Kft.
képv.: Horváth Béla ügyvezető